Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden voor de PM Studio Online cloud applications

 

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

 

1.1 Met “PM Studio Online” wordt bedoeld: de onderneming EVOL bvba, ingeschreven onder nummer BE 0 464 098 379, gevestigd te 2880 Bornem, Hingenesteenweg 123.

 

1.2 Met “Gebruiker” wordt bedoeld: elke natuurlijk persoon en bedrijf of organisatie, die gebruikt maakt van de PM Studio Online cloud application.

 

1.3 Met “De Overeenkomst” wordt bedoeld: de Overeenkomst tussen PM Studio Online en de Gebruiker.

 

1.4 Met “Partijen” wordt bedoeld: PM Studio Online, de Gebruiker.

 

1.5 Met “Online begeleiding” wordt bedoeld: begeleiding door medewerkers binnen PM Studio Online, alsmede door PM Studio Online ingeschakelde derden.

 

1.6 Met “Gedeelde informatie” wordt bedoeld: informatie die aan de Gebruiker beschikbaar wordt gesteld door PM Studio Online en de informatie die de Gebruiker deelt met PM Studio Online.

 

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen PM Studio Online en de Gebruiker, tenzij PM Studio Online en de Gebruiker voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. PM Studio Online behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

2.2 De toepasselijkheden van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Gebruiker of derden wordt door PM Studio Online uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Indien PM Studio Online geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PM Studio Online op welke wijze dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2.4 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van de Gebruiker per e-mail hieraan pas gelijkgesteld indien PM Studio Online schriftelijk of via e-mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste e-mail gestelde.

 

 

 

Artikel 3: Tot stand komen Overeenkomst

 

3.1 De Overeenkomst tussen PM Studio Online en de Gebruiker komt tot stand door middel van het online aanmelden op de website van PM Studio Online.

 

3.2 Nadat de Gebruiker op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

 

3.3 De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van PM Studio Online worden overgedragen.

 

3.4 De Gebruiker heeft bij het online aanmelden het recht om aan PM Studio Online mede te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de eerste maandag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Na deze 14 dagen is de overeenkomst niet meer opzegbaar.

 

3.5 Indien de Gebruiker binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is PM Studio Online gerechtigd om voor het aantal dagen dat de Gebruiker gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door PM Studio Online, kosten in rekening te brengen.

 

3.6 PM Studio Online gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. PM Studio Online heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar.

 

3.7 PM Studio Online verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 

3.8 In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt PM Studio Online de persoonsgegevens voor de doeleinden:

 

·      Facturatie

·      Debiteurenadministratie

·      Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting

·      Informatie aan de werkgever van de Gebruiker over het gebruik van het Gebruikermaatschap

·      Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden

·      Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van PM Studio Online en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van PM Studio Online.

·      PM Studio Online mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

 

 

Artikel 4: Abonnementsgelden

 

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt zes (6) maanden of twaalf (12) maanden en is niet tussentijds opzegbaar.

 

4.2 Op de diensten van PM Studio Online is het “Digital Goods” BTW tarief van toepassing. Elk land van de Europese Unie hanteert een verschillend BTW tarief voor “Digital Goods”. Het toepasbare BTW tarief zal gebaseerd worden op het land aangegeven in het facturatie of afreken adres. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PM Studio Online gerechtigd de prijzen te verhogen. PM Studio Online zal hierover de Gebruiker tijdig – in ieder geval twee (2) weken van te voren – schriftelijk informeren. De Gebruiker heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

4.3 De betalingsverplichting vangt aan nadat PM Studio Online de aanmelding van het Gebruiker heeft ontvangen.

 

4.4 Het Gebruiker is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.

 

4.5 Betaling van het abonnementsgeld dient in één (1) keer of in twee (2) keer te geschieden (afhankelijk van de gekozen abonnementsformule) via een elektronisch betaalwijze welke wordt aangeboden op het eCommerce platform van PM Studio Online. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalwijze van toepassing.

 

4.6 PM Studio Online is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

 

4.7 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de Gebruiker een betalingsherinnering gestuurd. De Gebruiker krijgt één (1) week de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Gebruiker na deze periode van één (1) week in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Gebruiker.

 

4.8 PM Studio Online is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Gebruiker te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Hierbij wordt de toegang tot de PM Studio Online Cloud Applicaties afgesloten totdat de betalingsachterstand weggewerkt is.

 

4.9 Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

 

 

Artikel 5: Diensten en verplichtingen Partijen

 

5.1 PM Studio Online levert cloud applicaties voor personal efficiency, project management en eLearning over gerelateerde onderwerpen.

 

5.2 De door PM Studio Online te leveren diensten worden geleverd vanaf de eerste maandag na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

5.3 Doordat de diensten van PM Studio Online online geleverd worden, kan PM Studio Online niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

 

5.4 PM Studio Online zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Gebruiker ontvangen wordt.

 

5.5 Inbreuk op rechten van de Gebruiker dienen per e-mail gemeld te worden op info@pmstudio.online . Na de melding zal PM Studio Online de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

 

5.6 De Gebruiker verklaart dat de verschafte informatie tijdens registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Gebruiker zal worden aangepast

 

5.7 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer PM Studio Online kosten dient te maken om de nieuwe (persoons) gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de Gebruiker.

 

5.8 Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden.

 

5.9 De Gebruiker mag derden geen toegang verschaffen tot PM Studio Online via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

 

5.10 De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade bij PM Studio Online en derden, ten gevolge van de door de Gebruiker gedeelde informatie.

 

5.11 De Gebruiker gaat akkoord dat PM Studio Online alle door de Gebruiker aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

 

5.12 PM Studio Online behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van één of meer onderdelen van PM Studio Online te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting het Gebruiker gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door het Gebruiker gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

 

 

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 

6.1 PM Studio Online is niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.

 

6.2 PM Studio Online is niet aansprakelijk voor schade van de Gebruiker die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door PM Studio Online geleverde diensten.

 

6.3 PM Studio Online is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Gebruiker zijn aangeleverd.

 

6.4 PM Studio Online is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van PM Studio Online. Hieronder vallen ook de medewerkers alsmede de directie.

 

6.5 In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van PM Studio Online zou liggen, is de aansprakelijkheid van PM Studio Online beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PM Studio Online. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van PM Studio Online geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van PM Studio Online beperkt tot driemaal het bedrag dat door PM Studio Online aan de Gebruiker in rekening is gebracht en een totaal maximum van (1800) duizend-achthonderd euro.

 

6.6 In afwijking van hetgeen in artikel 6.5 is bepaald, wordt bij een abonnement met een looptijd langer dan 12 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden, door PM Studio Online aan de Gebruiker in rekening gebrachte, bedrag.

 

6.7 PM Studio Online en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden applicaties en diensten, ontstaan op welke wijze dan ook.

 

6.8 PM Studio Online en al haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van eigendommen van de Gebruiker en/of derden.

 

 

 

Artikel 7: Beëindigen

 

7.1 Een Gebruikermaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur. De Gebruiker wordt verwittigd van een aflopend abonnement en dient zelf de verlenging te regelen.

 

7.2 De Gebruiker kan zijn/haar Gebruikermaatschap niet tussentijds opzeggen.

 

7.3 PM Studio Online zal alle informatie van de Gebruiker gedurende 3 maanden bewaren, zodat bij hernieuwing van het abonnement binnen deze termijn , deze gegevens terug beschikbaar zijn. Bij het overschrijden van de termijn van 3 maanden, is geen beschikbaarheid gegarandeerd. Indien de gebruiker zijn vroegere informatie terug wenst zal PM Studio Online hiervoor kosten in rekening brengen. De Gebruiker wordt op dat moment ingelicht over de toepasbare kosten en kan daar desgevallend van afzien.

 

 

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 

8.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Gebruiker dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van PM Studio Online en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

 

8.2 PM Studio Online verleent de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door PM Studio Online) recht om de producten en diensten van PM Studio Online te gebruiken voor persoonlijke en professionele doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

 

8.3 Wanneer in een overeenkomst tussen PM Studio Online en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van PM Studio Online wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

 

8.4 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van PM Studio Online te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met PM Studio Online.

 

 

 

Artikel 9: Communicatie

 

9.1 Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door PM Studio Online zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

 

9.2 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat PM Studio Online de Gebruiker mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

 

9.3 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat PM Studio Online hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

 

9.4 Binnen de diensten van PM Studio Online kunnen Gebruikers onderling communiceren. De Gebruiker verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van PM Studio Online en beëindiging van de gebruikslicentie.

 

9.5 Het staat PM Studio Online ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

 

 

Artikel 10: Slotbepalingen

 

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met PM Studio Online is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen PM Studio Online en een Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 

10.3 Door het aangaan van een Gebruikermaatschap verklaart de Gebruiker de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden.

 

10.4 Algemene Voorwaarden en inschrijving daardoor samen de overeenkomst vormen.

 

 

 

PM Studio Online is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het Gebruikermaatschap verlengd wordt.